Skip to content

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe Cijfer Studio omgaat met door u verstrekte persoonsgegevens.

Definities

In deze privacyverklaring hanteren wij de volgende definities:

 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Het kan voorkomen dat wij in de uitvoering van onze diensten persoonsgegevens verwerken. Hieronder is een lijst opgenomen van persoonsgegevens die wij mogelijk – afhankelijk van de uitvoering van onze werkzaamheden – verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Functie en titel(s)
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Kopie paspoort
 • Financiële gegevens (indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst)

Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor een van onderstaande doeleinden:

 • Om onze dienstverlening aan u goed, efficiënt en effectief uit te voeren;
 • Om met u contact op te nemen, ten behoeve van onze dienstverlening.

De Verwerking vindt plaats op basis van een (of meer) van de volgende grondslagen:

 1. De Verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Cijfer Studio;
 2. De Verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. U heeft toestemming verleend voor de Verwerking;
 4. Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de Verwerking.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, om te kunnen voldoen aan uw verzoek, of als dit is vereist of toegestaan door wet- en regelgeving. Zo kan Cijfer Studio in sommige gevallen uw persoonsgegevens delen met externe bedrijven of dienstverleners in het kader van de dienstverlening aan u.

Als wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, streven wij er naar dat geborgd is dat die derde partij – zoals wij zelf ook doen – er met de grootste zorg mee omgaat. De derde partij moet namelijk altijd kunnen waarborgen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Website en cookies

Cijfer Studio maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dit betreft:

 • functionele (noodzakelijke) cookies om de website naar behoren te laten functioneren; en
 • analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit.

Google Analytics

Cijfer Studio maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij nemen behalve technische maatregelen ook diverse organisatorische maatregelen. Alle informatie is bijvoorbeeld slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren.

Bewaartermijnen

persoonsgegevens worden bewaard om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Ook is het mogelijk dat uw gegevens worden bewaard om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of vanwege een gerechtvaardigd belang. Als gegevens worden bewaard, zorgen wij voor goede beveiliging ervan. Als er geen redenen zijn om gegevens te bewaren, worden deze vernietigd.

Inzage, correctie en verwijdering

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een schriftelijk verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We raden u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Als wij u desondanks niet kunnen helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Cijfer Studio behoudt zich het recht voor om op periodieke basis wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 27 januari 2021.